Agentur / Agencies

Germany, Austria:
MILK - Agentur für nachhaltige Mode 

Jochen Hornberger
agentur@milk-concept.de
Mobil +49 175 40 54 633

Denmark, Norway:
Himmelfisk agency 

Sarah Mondrup
himmelfisk@gmail.com
Mobil: +45 28 90 18 72

Italy:
Showroom Elena Miotto 

Elena Miotto
elena@elenomiotto.com
Cellulare +39 328 019 87 99

Nederland:
DP agency

Dax Perez
office@zandamsterdam.com
+31 6 16410106

Nederland/België:
Scheev agentuur
Wilma Sloot +31 (0)6 52415723
Wilma@scheev.nl
Maarten Brouwer  +31 (0)6 24135408
Maarten@scheev.nl


Verkoopvoorwaarden voor retailers. (English below)

Wil je reseller van UrbanHippies worden, neem dan contact op met Femke Boskman (info@urbanhippies.nl) of één van de agentschappen

Verkoop je artikelen van UrbanHippies, dan gelden deze voorwaarden, als aanvulling op de algemene voorwaarden van Urban Hippies:

 • Er geldt geen minimale afname. (een kleine afname kan wel betekenen dat er ruimte is voor een extra verkoopadres in die gemeente)
 • Ingekochte producten worden alleen in de afgesproken winkel verkocht en niet, zonder overleg en goedkeuring, in een filiaal of online. Dit ivm mogelijke concurrentie en afspraken met andere verkooppunten.
 • Producten hebben een vaste verkoopprijs die niet verlaagd mag worden. Tijdelijke acties of klantenkortingen vallen daar buiten. Artikelen die afgeprijsd worden in de webshop mogen ook bij de retailers afgeprijsd worden.
 • Producten worden geleverd met een papieren label met ophang-oog waarop de verkoopprijs vermeld staat. (de leren armbanden en vilten rozen hebben een aangepaste verpakking) Alle producten worden per stuk in een passend plastic zakje verpakt. I.v.m. besparing op afval kiezen we soms voor een andere verpakking. Kadoverpakkingen zijn tegen inkoopprijs te koop in de webshop. Soms worden deze gratis meegeverd, alsmede andere reclame-artikelen.
 • UrbanHippies behoudt zich het recht om laatste exemplaren van producten voor een lagere prijs via de eigen webshop te verkopen.
 • Van bijna alle producten zijn vrijgemaakte HR foto’s beschikbaar. Voor resellers is dat kosteloos. Foto's kunnen van de website gehaald worden. Heb je grotere HR foto's nodig, dan worden die op verzoek toegestuurd. Webshops worden verzocht om de geleverde foto’s te gebruiken in hun webshop (of om foto's te maken die voldoen aan gangbare productfoto's van hoge kwaliteit) en in de productbeschrijving de merknaam UrbanHippies te noemen. Dit geldt ook als foto’s van de producten in drukwerk of op social media geplaatst worden.
 • Er wordt niet gewerkt op consignatie-basis. Het wel mogelijk (na overleg en goedkeuring) om moeilijk verkoopbare artikelen retour te sturen. Hiervoor geldt dat de artikelen nog onderdeel moeten zijn van het assortiment van UrbanHippies, dit vooraf gemeld en goedgekeurd wordt, de artikelen nog zo goed als nieuw zijn en voorzien van de originele labels en prijskaartjes. De waarde van retour gestuurde artikelen wordt als tegoed aan het account toegevoegd en wordt bij een volgende order zichtbaar op de bestellijst, of achteraf handmatig als korting toegevoegd.
 • Een order wordt geleverd met pakbon. De factuur wordt gemaild of zit bij de order verpakt. Voorkeuren graag doorgeven. De factuur is ook te bekijken in je account. Op een factuur geldt een betalingstermijn van 30 dagen. UrbanHippies werkt met het incassobureau Omnicas, daar waar betalingstermijnen en herinneringen overschreden worden.
 • Het verkoopadres verkoopt de artikelen van UrbanHippies onder de naam van UrbanHippies. Dat wil zeggen dat de labels met logo zichtbaar moeten zijn of dat er op een andere manier duidelijk gemaakt wordt dat het om een artikel van UrbanHippies gaat. Bij online verkoop wordt ook de merknaam in de productomschrijving genoemd en op de plek waar de merknaam vermeld wordt.
 • Artikelen van UrbanHippies kunnen niet doorverkocht worden aan andere detailhandelaars, zonder toestemming van Urban Hippies.UrbanHippies levert ook custom made accessoires. Deze kunnen niet retour gestuurd worden.
 • Bestellen kan via het eigen wholesale-account in de webshop of via de mail. Via het account is direct de voorraad zichtbaar. Eventuele kortingen (bijv op de verzendkosten) worden achteraf handmatig doorgevoerd. De bestelling wordt doorgaans binnen een aantal dagen verzonden.
 • Voor bestellingen binnen Nederland geldt dat de verzendkosten van orders vanaf 300,= vervallen.
 • Wanneer een klant naar de winkel komt met een artikel van UrbanHippies dat kapot is gegaan, dan kan de winkel de klant contact laten opnemen met UrbanHippies voor een reparatie. Of de winkel neemt zelf contact op om de mogelijkheden te bespreken voor een reparatie of een nieuw exemplaar.

Wholesale conditions

 

When you are a UrbanHippies retailer, then these terms and conditions apply, in addition to the general conditions of Urban Hippies :

 

* There is no minimum purchase. (A small order can mean that there is room for an extra selling point in your city)

* Purchased products are sold only in the shop that we agreed on, not without consultation and approval at a branch or online. This because of possible competition and agreements with other retailers.

* Products have a fixed selling price that should not be reduced. Temporary promotions or customer discounts are an exeption. Items to be discounted in the shop may also be discounted by retailers.

* Products are supplied with a paper label with suspension eye on which the selling price is mentioned. (The leather bracelets and felted roses have a custom package) All the products are packed in a suitable plastic bag. Gift packages are at factory price for sale in the shop. Sometimes these will be added for free to your order, as well as other advertising items.

* UrbanHippies reserves the right to sell last copies of products at a lower price through their own shop.

* There are good product pictures available for free of nearly all products. Photos can be downloaded from the website. If you need larger HR pictures, they will be sent on request. Webshops are requested to use the provided pictures in their shop (or make photos that meet standard quality product photos) and the product description to mention the brand UrbanHippies. This also applies when pictures of the products are placed in print or on social media.

* We do not work on consignment basis. It is possible to send hard salable items back. Here again, the items still need to be part of the range of UrbanHippies, this previously notified and approved, the items must be in new condition and with the original labels and price tags. The value of the returned items will be credited to your account. This credit will automatically be deducted from the amount of the following order.

* An order comes with a delivery note and invoice. The bill is also available in your account. The payment period of an invoice is 30 days. Urban Hippies works with the collection agency Omnicas when payment periods are exceeded.

* The sales business sells the items under the name of UrbanHippies. That is to say that the labels with logos must be visible, or that there is made clear in some other way that it concerns an article of UrbanHippies. In online marketing the brand must be also named in the product description and the place where the brand name is supposed to be mentioned.

* Articles of UrbanHippies can not be sold to other retailers without the permission of Urban Hippies.

* UrbanHippies also supplies custom made accessories. These can not be returned.

* You can order through your own wholesale account in the shop or through the mail. Through the account the inventory is immediately visible. Any discounts (eg the shipping cost) wil be made afterwards manually. The order is usually shipped within a few days. You will receive a track & trace link by mail.

* When a customer comes to your store with an article of UrbanHippies that's broken, the store can inform the customer to contact UrbanHippies for a repair. Or the store itself will contact UrbanHippies to discuss the possibilities for a repair or a new item.